Arkiv

Kobalamin, vitamin B12

Det siste av de åtte B-vitaminene er kobalamin, mest kjent som vitamin B12. B-vitaminene er vannløselige, så vi er avhengig av et kontinuerlig inntak av disse for å opprettholde god helse. Disse vitaminene er i stor grad involvert i kroppens energimetabolisme, som kofaktorer til viktige enzymer.

Denne artikkelen hører til artikkelserien om næringsstoffene.

Navnet kobalamin kommer fra at vitaminet inneholder et kobolt-atom, som er sentralt i en struktur kalt corrin-ringen, og ulike forbindelser kan binde til denne. B12 finnes i kroppen i to hovedformer: metylkobalamin og adenosylkobalamin.

B12 er på mange måter et spesielt vitamin. For det første finnes vitaminet bare i animalske matvarer, i motsetning til de andre B-vitaminene som finnes i alle typer mat. Dette er et problem for vegetarianere/veganere. Opptaksmekanismen skiller seg også vesentlig fra de andre vitaminene, noe som blant annet er et stort problem for folk som har gjennomgått fedmekirurgi.

Opptak

Opptaket av B12 er som sagt spesielt, sammenlignet med de andre B-vitaminene, og består av flere steg.

I maten er B12 forbundet med proteiner, så proteinfordøyelsen er viktig i B12-opptaket. Pepsin produsert i magesekkens hovedceller, frigjør vitaminet. Parietalcellene i magesekken produserer et glykoprotein, intrinsic factor, IF. Dette glykoproteinet binder spesifikt til B12, og er helt sentralt i opptaket av vitaminet.

I magesekken er B12 bundet til et glykoprotein som heter haptocorrin som dannes i spyttet, men helt øverst i tarmen brytes dette proteinet ned, og B12 binder i stedet til IF, som frakter det nedover i tynntarmen. Helt nederst i tynntarmen (ileum) finner vi en IF-reseptor som heter cubam. Denne sørger for at IF-B12-komplekset tas opp i tarmcellene.

Det aktive opptaket gjennom cubam er effektivt, men har en begrenset kapasitet. I tillegg til dette kan B12 absorberes ved passiv diffusjon, men dette begrenser seg til omtrent 1% av den intatte dosen. Ved svært høye doser kan den passive ruten være viktig, men normalt sett bidrar denne lite.

Inne i tarmcellene binder kobalaminet til ulike molekyler. Disse forbindelsene kan binde til to ulike transportproteiner, transkobalamin (TC) og haptocorrin (HC). Den delen som er bundet til HC kan lagres i leveren, men kan ikke leveres til målcellene. For å kunne brukes i målcellen må kobalaminet værebundet til TC.

Når TC-kobalamin tas opp i målcellene via en TC-reseptor, så er det første som skjer at fritt kobalamin må frigjøres. I blodet sirkulerer nemlig kobalamin bundet til en metyl-, adenosyl-, cyano- eller hydroksygruppe, så denne må spaltes av. Deretter kan kobalaminet enten få koblet på en metylgruppe eller en adenosylgruppe. De to kofaktorene, metylkobalamin og adenosylkobalamin, utfører vitaminets funksjoner.

Funksjoner

B12 har to kjente funksjoner.

 1. Metylkobalamin er kofaktor for enzymet metionin syntase, som er sentral i remetyleringen av homocystein, og dermed reduserer nivåene av homocystein i blodet. Denne prosessen er også avhengig av vitaminene B6 og folat.
 2. Adenosylkobalamin er kofaktor for enzymet malonyl-koenzym A mutase, som er viktig i metabolismen av de forgreinede aminosyrene (BCAA), fettsyrer med oddetall karbonmolekyler og kolesterol. Disse næringsstoffene brytes ned til metylmalonyl-koenzym A, som metaboliseres gjennom denne mutasen.

Dersom vi mangler B12 så vil ikke disse to funksjonene gå som normalt. Dette vil medføre en opphopning av homocystein (Funksjon 1) og metylmalonsyre (MMA), som produseres dersom mutasen ikke fungerer. Høye nivåer av disse to metabolittene fungerer derfor som funksjonelle markører for B12-status, hvorav MMA er regnet som den beste.

Behov og anbefalinger

Behovet for B12 avhenger av alder, og evnen til å ta opp vitaminet i tarmen.

De norske anbefalingene er i området 2µg/dag, og litt høyere for ammende. Dette tilsvarer mengden i ca 100g egg eller 100-200g kjøtt/fisk.

I mat finner vi B12 hovedsakelig som Hydroksy- eller Cyano-B12, og de aktive formene Metyl- og Adenosyl-B12 bare finnes i små mengder som raskt brytes ned. I kosttilskudd finner vi vanligvis Cyano-B12. I motsetning til det man intuitivt skulle tro, er det lite som tyder på at det er noen fordeler med å få i seg de aktive formene direkte. Dette er fordi den funksjonelle gruppen uansett må spaltes av før B12 kan utøve sine funksjoner.

Mangeltilstander

Vi skiller daglig ut ca 0,1% av B12-lagrene, som er på ca 2-5 mg, og tømming av lagrene tar derfor flere år. B12-mangel skyldes svært sjelden for lavt inntak av vitaminet. Årsaker til mangel kan være langvarig utelukkelse av animalske matvarer (vegetarianere/veganere), malabsorbsjonstilstander eller genetiske feil som rammer et av trinnene i den komplekse metabolismen. Fedmekirurgi, der deler av magesekken/tynntarmen kobles ut, reduserer produksjonen av IF, og dermed reduseres opptaket av B12. Alle som er fedmeoperert må få B12 tilført.

En annen ting som er verdt å ha i bakhodet er at ca 70% av det sirkulerende kobalaminet er bundet til HC, og er dermed utilgjengelig for cellene. Av denne grunn kan de målte nivåene være bortimot normale, og til og med høye, selv om man har en funksjonell mangel. Derfor anbefales det at man også vurderer minst en av de funksjonelle markørene, og ikke konkluderer basert på sirkulerende B12 alene.

Mangel av B12 gir utslag i redusert aktivitet av de to B12-avhengige enzymene nevnt over. Mangel på aktivitet av metylmalonyl-CoA mutase fører til en opphopning av sure metabolitter, og den påfølgende acidosen kan gi encefalopati som mange dør av. De overlevende kan oppleve konsekvenser som vekstmangel, kronisk nyresykdom, nevrologiske problemer og osteopeni. Mangel på aktivitet i metionin syntase gir en opphopning av homocystein og reduserte nivåer av metionin. Dette gir konsekvenser som utviklingsproblemer, mental retardasjon, tidlig hjertesykdom og megaloblastisk anemi (redusert oksygentransport i blod).

Pernisiøs anemi er en autoimmun sykdom som rammer parietalcellene i magesekken. Dette gjør at vi ikke får produsert IF, og uten IF får vi ikke absorbert B12. Dette kan i prinsippet behandles ved å tilføre IF utenfra, men normalt sett behandles det med B12-injeksjoner, som ikke er avhengig av opptaket i tarmen. En annen sykdom som påvirker B12-opptaket er Immerslund-Gräsbeck syndrom, som medfører en dysfunksjonell cubam-reseptor.

B12-mangel kan også behandles med kosttilskudd, men dette forutsetter at dosene er svært høye slik at vi får utnyttet det passive opptaket. Også pasienter med pernisiøs anemi eller Immerslund-Gräsbeck syndrom kan behandles på denne måten, noe som gir et alternativ til B12-injeksjoner. I 2017 ble det åpnet opp for å gi tilskudd av B12 i doser på 1mg, altså 500 ganger høyere enn de Norske anbefalingene.

Klinisk B12-mangel defineres ved tilstedeværelse av megaloblastisk anemi, en tilstand hvor blodcellene blir store og dysfunksjonelle, og/eller nevrologiske komplikasjoner som skyldes at myelinlaget rundt nervecellene brytes ned. Dette er relativt uvanlig i vår del av verden, men i nyere tid har fokuset i større grad blitt flyttet over på subklinisk mangel, eller marginal vitamin B12-status, som er definert som milde, biokjemiske forstyrrelser, men uten de klassiske kliniske symptomene. Dette kan opptre helt symptomfritt, eller med diffuse symptomer som generell trøtthet og forvirring, som kan forveksles med andre ting enn B12-mangel. Subklinisk B12-mangel er langt mer utbredt enn klinisk mangel, men grunnet mye usikkerhet i de tilgjengelige biokjemiske markørene er det dårlig definert, og årsakene er også ukjent. Det foreligger foreløpig heller ikke klare retningslinjer for hvorvidt, eller hvordan, dette eventuelt skal behandles, men det er noen studier som har vist gunstige effekter av å gi kosttilskudd.

Kan vi få for mye?

Det er ingen kjente toksiske effekter av B12, verken fra mat eller fra tilskudd.

Gode kilder

B12 finnes hovedsakelig i animalsk mat. Spesielt høy konsentrasjon finner vi i lever og sjømat, men også melk, kjøtt og egg er gode kilder. Forskning fra Danmark har vist at biotilgjengeligheten fra melk og meieriprodukter er høyere enn fra de andre matvarene, sannsynligvis fordi melk inneholder transkobalamin, og at B12 kan binde tett til melkeproteinet.

Aktuelt om B12

Artikkelen er oppdatert juli 2017

Tilbake til artikkelserien om næringsstoffene

48 kommentarer tilKobalamin, vitamin B12

 • Susana

  Interessant artikkel. Hva skjer hvis mann har for mye B12 i kroppen?

 • Hei. Per i dag er det ingen kjente negative effekter av B12. De to funksjonene til vitaminet er godt regulert, og vitaminet kan også sirkulere i blodet i en inaktiv form.

 • Ida

  Hvis man får B12 injeksjoner, vil dette kunne påvirke kroppens naturlige regulering av B12 på sikt?

 • Nei. Det som styrer funksjonen til B12 er prosesseringen inni cellene, og den er avhengig av tilstrekkelig B12. Dersom du får B12-injeksjoner fordi du har en mangel, så vil dette bare slå ut positivt 🙂

 • randi

  Veldig intr lesing dette! Jeg har kjent på kroppen hvordan det er å gå lenge med veldig lave B12 verdier. Når det endelig ble tatt prøver jmf B12, hadde jeg 45. Etter injeksjonene, har jeg fått tilbake meg selv! 🙂

  • Du får aldri for mye av b12. Spesialist Dr med Habil Trond Stokke har informert meg om at: Er nivået ditt på max av hva kroppen kan lagre, så skilles alt ekstra ut i urinen. Jeg tar fire Triobe tabletter i døgnet i behandligssammenheng selv.

 • Trine

  Hei! Det står at B-12 er viktig for to ko-enzym, og at mangel på B-12 kan føre til magoblastisk anemi. Hva er den biokjemiske grunnen til at B-12 kan føre til anemi?

 • Hei!
  Eg har tatt B12 injeksjoner i flere år.
  Merker at eg ikkje bør gå mer enn 2 måned mellom hver injeksjon.
  Men ved siste injeksjon ble likevel mitt nivå målt til kun 444 (12 dager etter injeksjon).
  Merker at eg føler meg masse bedre om mitt B12 nivå ikkje går lavere enn 500.
  Legen mener at eg ikkje bør ta B12 injeksjon for ofte. Ho meiner at det kan være skadelig for leveren.
  Eg har søkt og søkt, men finner ingenting om at dette stemmer.

  Noen som veit om detter stemmer?

  • Liana Røynestad

   Ingen som kan svare ang. om B12 injeksjoner kan være skadelig for leveren?

  • Heisann. Jeg har aldri hørt at det skal være noe problem for leveren. Det er ingen kjente toksiske effekter av B12 🙂

   • Liana Røynestad

    1000 takk for svar Vegard Lysne – og når eg nå vil ta ny B12 injeksjon og legen mener at det kan være skadelig for leveren, så vil eg be ho dokumentere dette (leger skal jo ikkje fare med løgn og usannheter til sine pasienter)
    Mine leververdier er littegrann forhøyet, likeså Ferritin (355), HB (blodprosent) er 14,5, Folat 22,5 (normalverdi 7,7-25.0)
    Mine mistanker er at min siste B12 injeksjon ikkje ble satt riktig – eller kan der være andre årsaker til at eg muligens tar opp B12 dårlig av injeksjoner?

 • Grete kro

  Eg har altfor høgt B12 å tar ikke någen form av sprøyter så lure igrunnen på ka så gjere d ?

  Grete

  • Hva legger du i altfor høyt B12? Det kan være mange grunner til at B12 i blodet er høyt, og siden det er umulig å si hva som er årsaken i ditt tilfelle så burde du heller sjekke dette med fastlegen din 🙂

 • Grete kro

  D ligger på 929 . Ska høre me han neste gang eg e der, men tusen takk for svar

 • Ole

  hvordan oppleves for lavt b12?

  • Andreas Wahl Blomkvist

   Det tar lang tid før lavt B12 vil vise seg klinisk, og presentasjonen vil preges av tilstanden som evt. fører til lavt B12.

   Isolert sett kan jeg nevne blodmangel (som gir symptomer som tretthet, svimmelhet, hodepine, hjertebank, åndenød osv. Avhengig av graden), nevropsykiatriske symptomer (fx. føleforstyrrelser, depresjon, irritabilitet, forvirring) og evt diverse symptomer fra fordøyelsessystemet (især glossitis: betennelse i tunga)

  • Det vanligste symptomet på B12-mangel er trøtthet/slapphet.

 • Nina Stenehjem

  Hei Vegard!

  Jeg tømmes uforklarlig fort for B12, fastlegen min vet ikke hvorfor. Er verken vegetarianer eller veganer. Spiser normal mengde eggeprodukter og melkeprodukter samt kjøtt.. Så vet ikke helt hvorfor. Det halveres på under to mnd. Hos meg.
  Men har positiv virkning når jeg tar injeksjoner. Men føler futten går ut raskt igjen.
  Noen tips, til tester eller andre ting man kan prøve/gjøre?
  Bor på Sotra om det har noe å si for ideene du måtte ha 🙂

  • Hei. Hvilke blodprøver har legen din tatt til nå?

   • Nina Stenehjem

    Hei Vegard. Og takk for svar 🙂
    Litt usikker. Kan spørre om å få en oversikt kanskje?
    hun har krysset ut ganske mye på det arket hvertfall.
    Stoffskifte vet jeg er testet. Samt jern osv. Tror de vanligste mangel prøvene er tatt.
    Men det hjelper deg gjerne lite.
    Skal til hun i morgen. Så kan høre da:)

   • Nina Stenehjem

    Hei igjen. Legen min sa hun har tatt alle standard prøvene i denne sammenhengen. Men tok imot tips til hva du mente hun kunne ta 🙂 som kanskje ikke var vanlig.

   • Nina Stenehjem

    Hei igjen.
    Legen min mente hun har tatt alle standard prøver i forhold dette.
    Men hun var åpen for tips fra deg om det er noe annet hun kan ta 🙂

   • Med tanke på B12 er det homocystein og metylmalonsyre (MMA) som er de vanligste målene på B12-funksjon/status. Om legen din har mulighet til å måle HoloTC, så sier denne noe om den aktive fraksjonen av B12 i blodet, og kan være mer informativ enn total B12 ettersom mesteparten er inaktivt og ikke tilgjengelig for cellene.

   • Nina Stenehjem

    Hei igjen Vegard.

    Nå har jeg fått tatt en HoloTC , som forøvrig ingen på legesenteret eller Haukeland (i skranken for blodprøver) hadde hørt om. Men den ble sendt til Vestfold i alle fall.
    Svaret på den var 219 (ifølge legen min er ref. Området på 32-207) så går ut ifra den er fin?
    Men den hadde kanskje vært annerledes om jeg ikke nylig hadde tatt ny b12 sprøyte?

    Vet ellers ikke veien videre. Men nettopp fått påvist vitamin D mangel også. Så det er tydelig at kroppen min ikke er fan av vitaminer 😛

  • Knut Eivind Birkeland

   Jeg hadde også B12 på ca 150. Tar spryte, den viker veldig godt. men når det har gårr ei uke, så merker jeg at virkningen forsvinner. Sjekket b12 igjen nå etter 1 år med sprøyter, nå var den på ca 500. Var godt innenfor, men jeg føler meg ikke så mye bedre. De 2 første ukene er bra, etter det så merker jeg at jeg kunne tenkt å ta sprøyte igjen, men prøver å ikke ta mere enn 1 sprøyte annen hver måned. Noen som har peiling på om det kan være noe annet som jeg mangler som gir samme symtomer som b12?

   • Marit Berg

    Hei Knut Eivind,

    Jeg har mye erfaring med det samme problemet som deg. Har du funnet årsaken til at du har lave B12 verdier i serum? Hvis ikke må du ta kontakt med lege på få sjekket om du mangler Intrinsic faktor og Parenalceller. Ta også en Metylmalonsyretest (MMA), samt Folat og Homocystein. Dessverre burde noen av disse testene vært tatt før du begynte på injeksjonene, særlig gjelder det MMA. Sjekk prøveutskriften, kanskje har du tatt disse allerede.

    Det er viktig at du tar ekstra tilskudd av folat, kalium (bananer, avocado), magnesium, jern, sink og selen. Ta i tillegg et B-kompleks daglig. Dette bedrer opptaket av B12. Ellers så skal du ta B12-injeksjonene når du merker at du trenger påfyll. Du må ikke gå med symptomer som slapphet, prikking i hender og føttter osv. For lite B12 gir nevrologiske skader, samt en rekke andre symptomer.

    Det viktigst rådet jeg kan gi deg er å melde deg inn i en lukket gruppe på Facebook som heter «Oss med B12/vitaminmangel og anemi». Her finner du kvalitetssikrede dokumenter som vil gi deg god info om nødvendige prøver, prosedyrer, tilskudd, symptomer osv, samt flere kompetente som kan svare deg.

 • Ja, om du nylig har tatt en B12-sprøyte så er det ikke sikkert at prøvene gir et godt svar. Det er vanskelig å si, så der tør jeg ikke komme med for bastante påstander. Iom at serum B12 reduseres raskt hos deg så kan det være en ide å se om det samme er tilfelle med HoloTC.

 • Torhild

  Super artikkel! Jeg har fått målt mitt B12-nivå til 169, og Homocystin til 15,6 (altså såvidt utenom referanseverdiene). Har ikke snakket med legen enda, men fått beskjed på sms om å ta 1 Triobe om dagen (på resept). Burde jeg tatt mer Triobe for å få opp nivået raskere? Tror jeg har noen plager forbundet med b12-verdiene (sliten, vanskelig for å konsentrere meg, prikking i fingre), men det kan jo være innbildning…

  Hvor lenge bør jeg gå på tabletter før jeg sjekker nivået igjen?

 • Linda

  Heisann! Kan man få bivirkninger av b12 injeksjon? Og hva skjer i kroppen når sprøyten er satt? Jeg tok min første igår, men merker jeg er trøttere og slappere enn vanlig. Og det blir jeg veldig forvirret over. Hadde ventet enten ingenting eller mer energi. Nå er jeg skeptisk til neste sprøyte. Jeg har ME og prøver ut b12 for å se om det kan påvirke formen min. Har ikke typisk mangel, men ligger på 260, så er jo ikke akkurar høyt. Så nå er jeg redd for at b12 sprøyten skal gjøre meg verre! Jeg får litt angst og stress rundt dette, og der påvirker nok formen også. Derfor søker jeg svar på om det er normalt å bli trøtt etter b12 injeksjon? Kan det ha noe med den kjemiske prosessen som nå skjer i kroppen å gjøre? Takknemlig for svar! Ser dette er en eldre tråd….

  • Hei. Det er ingen kjente bivirkninger av høye doser B12. Sprøytene bidrar til at B12-nivåene i kroppen øker, noe som kan forbedre funksjon dersom nivåene har vært utilstrekkelige.

   Jeg ville gitt det litt mer tid, og tatt erfaringene opp med legen din som har gitt behandlingen. Det er ingen grunn til at B12-sprøyter skulle gjøre deg verre, så jeg ville ikke vært bekymret på grunn av dette.

 • Starter med b12 injeksjon for ett år siden da verdiene var lave.Verdiene steg raskt,men fikk ekstremt utbrudd av acne (som jeg aldrig før har hatt).Det ble ikke sett sammenheng mellom disse tingene da.Ble av hudlegen satt på tetracyclin som jeg nå har tatt i 1år.Har forsøkt å stoppe penicillin men da blusset acne opp.Lege mener det er reaksjon på tilsetningsstoff i b 12 ampull.Vil forsøke B 12 tablettform.Vil kroppen kunne ta opp b12 i tablettform?finnest det evt ulike b12 sprøyter om jeg må ha det

 • Mimi

  Negro har lenge hatt høyt b12 nivå i blodet, jeg tar ingen tilskudd og ER vegetarianer. Hvordan kan det ha seg at jeg har for høyt b12 nivå i blodet ?
  Det er ganske høyt over normal nivået.
  Hvilken tiltak kan jeg gjøre for å få b12 på normal nivå ?
  Jeg har til tider følelse av tretthet, uforklarlig årsak.

  • Hei. Blodnivåene av B12 er ikke en spesielt god markør for faktisk B12 status. Jeg ville bedt legen om å også måle de funksjonelle markørene MMA og Homocystein, som vil gi et bedre bilde av din B12 status.

   Det er ingen kjente negative effekter av å ha høye nivåer av B12, så jeg ville uansett ikke vært bekymret for at det var for høyt.

 • Karen

  Hei! Jeg har gått på Triobe i flere år etter at jeg reagerte med utslett på sprøyter. I disse tablettene er det en form av B12 som heter cyanokobalamin. Har fått tips om at en annen form; metylkobalamin, er bedre mtp opptak og en del andre ting… Vet du noe om dette?

 • Hei
  Fikk testet en rekke blodprøver i 2008 pga slapphet, som både jeg og lege fokuserte mot søvnapne som jeg fikk diagnose på i samme tidsrom. Iom både en og to vikarleger i årene etter 2008 ble det ikke gått videre med min B12-mangel, (som da ble registrert på blodprøvene).
  Årene gikk og jeg merket ingen framgang mht søvnapne og Bi-pap-maskin som jeg fikk.
  I årene som kom ble jeg slappere og slappere med masse forskjellige plager i tillegg uten at noe ble funnet som feil. (Tror ikke Bq12 ble tatt prøve av før i slutten av 2015, så først i januar 2016 fikk jeg mine første B12-sprøyter. Allerede i 2009/10 merket jeg endringer i stemme, ståtrende og vanskelig å snakke, klaget på dette hos fastlegen men det ble ikke gjort noe med før jeg selv forlangte en MR. MR viste ingen store endringer, men hos ØNH-lege med kamera via nese og ned til stemmebånd fant de ut at jeg hadde Spastisk dysfoni.
  Mitt spørsmål er: Kan min langvarige B12-mangel være årsak til dette?

  • Marit Berg

   Hei!

   Under finner du en link til et omfattende veiledningshefte for dystonier. På side 21i kapittel 4 finner jeg din diagnose. Noen sider før det står det om obligatoriske prøver som må taes (i grønn ramme) gjelder visstnok flere typer dystonier i hodet/hals.. Blant dem finner jeg B12 og Folat. Det skal også tas prøve av spinalvæske. Dette fikk meg til å reagere da B12 mangel over lengre tid kan gi » degeneration of the Spinal cord» . Da tenker jeg at det kan ha med din B12 mangel å gjøre. Jeg har ikke lest teksten som er omfattende, men kanskje dette kan gi deg mer info. Du har gått altfor lenge uten behandling for din B12 mangel.

   Link:
   Veiledende retningslinjer for diagnostisering og behandling ved dystoni
   https://helse-stavanger.no/…/Dystoni%20-%20Veiledende%20retningslinjer%20for%2…

   Mvh
   Marit

 • Kenneth

  Hei!

  Takk for interessant artikkel! Om ein ikkje greier å ta til seg b12 på vanleg måte gjennom tarmen, vil det då være noko poeng i å prøve jarrows sugetabletter 1000/5000 mg? Er sprøyter å foretrekke i slike tilfeller? Veit du noko om 5-mthf påverkar opptaket?

  • Hei. Dersom du har problemer med opptaket av B12, som for eksempel ved pernisiøs anemi, så vil ikke sugetabletter hjelpe. Da er sprøyter å foretrekke.

   Folat vil ikke påvirke opptaket av B12 meg bekjent.

   • Jeg må rette litt på meg selv her. Med såpass høye doser som du beskriver her så vil også orale tilskudd ha effekt også hos de med pernisiøs anemi, ettersom en del også kan tas opp passivt i tarmen.

 • Endre Granum

  Har en samboer som sliter med b12, hun er slanke operert og får b12 injeksjoner.

  Høye blodverdier b12 men kroppen nytegjør seg ikke av det. Etter injeksjoner har hun effekt i 3 dager så er symptomene tilbake.
  Hun får nå injeksjoner hver tredje dag for og fungere

 • Kristin Pedersen

  Hei, jeg lurer på hva du regner som lave B12 verdier? Referanseområde på labanalysen sier 150 – 650, men i Japan regner de under 500 som mangel.

  • Jeg ville ikke vurdert B12 status basert på sirkulerende B12 alene. Dersom de funksjonelle markørene, fortrinnsvis metylmalonsyre, er normal så ville jeg ikke bekymret meg selv om sirkulerende B12 skulle være i nedre referanseområde. Det er vanlig å benytte 150 som nedre grense for mangel når man evaluerer sirkulerende B12, mens 150-300 ofte tolkes som lav status/mulig mangel.

 • Nina

  Hei Vegard!
  Er det mulig å kommunisere med deg via Mail/tlf ? Jeg trenger veiledning til en sak som omhandler b12

Legg igjen en kommentar

  

  

  

Dette nettstedet bruker Akismet for å redusere spam. Lær om hvordan dine kommentar-data prosesseres.